Εισήγηση του κ. Πλακιωτάκη στο νομοσχέδιο του Υπ. Ναυτιλίας

Εισήγηση του κ. Πλακιωτάκη στο νομοσχέδιο του Υπ. Ναυτιλίας

Κύριε Πρόεδρε

Κύριε Υπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Το νομοσχέδιο που συζητάμε και θα ψηφίσουμε αποτελεί τομή στα σημερινά δεδομένα.

Με γνώμονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με το παρόν νομοσχέδιο εισάγεται ένα σύγχρονο και ελκυστικό πλαίσιο που κρίνεται απαραίτητο για την δημιουργία περιβάλλοντος ελευθερίας για την προσέλκυση τουριστικών πλοίων και την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού, τομέα κρίσιμου για την ανάκαμψη της οικονομίας μας , της διατήρησης και παράλληλα δημιουργίας  νέων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό , της βασικής  προτεραιότητας  της ενίσχυσης του θαλάσσιου τουρισμού,  κρίθηκε αναγκαία η συνολική αναμόρφωση και επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τα τουριστικά πλοία με στόχο όχι μόνο την παροχή ποιοτικότερων θαλάσσιων τουριστικών υπηρεσιών αλλά και να δοθούν κίνητρα  εισόδου σε νέους επιχειρηματίες στον κλάδο.

Ειδικότερα στο Νομοσχέδιο:

-εξορθολογίζονται και καταργούνται ανεπίκαιρες και γραφειοκρατικές διατάξεις  ενώ  εισάγονται νέες με βάση τα σύγχρονα συστήματα και τις ανάγκες της εποχής

-απλοποιούνται και συντομεύουν οι διαδικασίες εκναύλωσης των πλοίων αναψυχής , δημιουργούνται προϋποθέσεις προσέλκυσης πλοίων στην χώρα μας είτε πρόκειται για ελληνικά είτε με κοινοτική σημαία είτε υπό προϋποθέσεις για πλοία τρίτης σημαίας

-κωδικοποιούνται και εκσυγχρόνίζονται οι διατάξεις για την εκμετάλλευση των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων

-και τέλος δημιουργείται ευέλικτο πλαίσιο για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, η επικαιροποίηση και η εναρμόνισή της με την κοινοτική νομοθεσία, οδηγίες και διεθνή πρακτική ανταγωνιστικών χωρών, καθώς και η απλούστευση της έτσι ώστε να είναι κατανοητή τόσο από τους άμεσα ενδιαφερόμενους όσο και από αυτούς που θα κληθούν να την εφαρμόσουν, δηλαδή από τις λιμενικές αρχές.

Για πρώτη φορά εφαρμόζεται μια ενιαία και συντεταγμένη πολιτική του Υπουργείου Ναυτιλίας που συμβαδίζει με την αντίστοιχη  των  Υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού καθώς και των λοιπών  συναρμόδιων Υπουργείων.

Δημιουργείται στους άμεσα εμπλεκομένους  ένα κλίμα  ασφάλειας και δικαίου  και η αίσθηση ενός σταθερού περιβάλλοντος για την προσέλκυση όχι μόνο τουριστών αλλά και σχετικών επενδύσεων και επιχειρηματιών.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο κύριος άξονας του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας , και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αξιοποιώντας στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας  και αντιμετωπίζοντας  γνωστές παθογένειες του ελληνικού κράτους όπως η γραφειοκρατία.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι η δημιουργία του  ηλεκτρονικού  μητρώου  στη Γενική Γραμματεία Εσόδων της  εγγραφής δηλαδή  όλων των τουριστικών πλοίων πάνω από 7 μέτρα  και  το οποίο βέβαια είναι διασυνδεμένο και με το TAXIS και με το ICIS.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια ολοκληρωμένη και συγκεκριμένη βάση δεδομένων, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άντληση στατιστικών δεδομένων για την υποβοήθηση του στρατηγικού  σχεδιασμού, την παρακολούθηση των ναυλώσεων και καταγραφής των πλοίων αναψυχής και τη διευκόλυνση του έργου των ελεγκτικών αρχών.

Εν συνεχεία , εισάγεται  μία σειρά μεταρρυθμίσεων που αφορούν τα επαγγελματικά πλοία των οποίων η εκμετάλλευση γίνεται αποκλειστικά με ολική ναύλωση,  η  κατάργηση του ισχύοντος συστήματος αδειοδότησης  και η αντικατάστασή του  από το ηλεκτρονικό μητρώο και τέλος επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ναύλωση πλοίων αναψυχής όταν ο τόπος παράδοσης και επαναπαράδοσης βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια.

Δίνεται το δικαίωμα ναύλωσης υπό προϋποθέσεις και σε πλοία αναψυχής με μη κοινοτική σημαία ενώ η νομοθεσία που επιτρέπει να ναυλώνονται πλοία αναψυχής  (χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος ή πλήρωμα )  μήκους έως 24 μέτρα  εναρμονίζεται με την αντίστοιχη των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Εξορθολογίζεται η απαίτηση εκτέλεσης ελάχιστων ημερών ναύλωσης προσαρμοσμένη ανάλογα με την ηλικία του πλοίου αναγνωρίζοντας και αξιολογώντας τις  δύσκολες οικονομικές συνθήκες και την παρατεταμένη ύφεση.

Τέλος, με σκοπό την παροχή επιπλέον κινήτρων για τη διεύρυνση και την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας, παρέχεται η δυνατότητα στα επαγγελματικά πλοία μεταφορικής ικανότητας μέχρι 99 επιβατών να συνάπτουν συμβάσεις ναύλωσης και να υπάγονται στις σχετικές διατάξεις ενώ καταργείται το παράβολο των 0,88 ευρώ για τη λήψη άδειας απόπλου  με στόχο την αποφυγή καθυστερήσεων και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και απαλλάσσονται από το συγκεκριμένη αρμοδιότητα στελέχη του λιμενικού σώματος.

Καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την αδειοδότηση και τοποθέτηση πλωτών εξέδρων , μειώνονται οι απαιτούμενες υπογραφές ενώ και με τις τελευταίες νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε ο Υπουργός αυξήθηκε η επιφάνεια στα 150τετραγωνικά μέτρα.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η παροχή δυνατότητας εκναύλωσης στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και αποφυγής φαινομένων «μαϊμού» και εικονικών επαγγελματικών ‘πλοίων αναψυχής με αποτέλεσμα  αδήλωτη-ανασφάλιστη εργασία, αποφυγή φορολόγησης και την σημαντική υστέρηση ασφαλιστικών εισφορών.

Για την αποφυγή περιπτώσεων αθέμιτου ανταγωνισμού αλλά και στοιχειωδών όρων ασφαλείας ορίζονται προϋποθέσεις ίδιες με αυτές που ισχύουν για τα επαγγελματικά αναφορικά με την  στελέχωση τους με σκοπό την εξίσωση των όρων ασφάλειας και την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού.

Διατηρείται όμως το ισχύον καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο αυτά δεν υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης οργανικής σύνθεσης, αλλά παρέχεται δυνατότητα πρόσληψης ναυτικού ασφαλισμένου στο ΝΑΤ.

Παρέχεται η δυνατότητα εμπλουτισμού των τουριστικών υπηρεσιών των ημεροπλοίων και επισημαίνεται ότι η  ανάπτυξη τέτοιας δραστηριότητας πολλαπλασιάζει το όφελος από τον τουρισμό για τις τοπικές οικονομίες ενώ προς αποφυγή ενδεχόμενου συνωστισμού, προτείνονται ρυθμίσεις με σκοπό την διασφάλιση της τάξης, και της ασφάλειας στους χώρους όπου παραβάλλουν ή αγκυροβολούν τα ημερόπλοια.

Εξίσου σημαντικές είναι οι διατάξεις που καθορίζουν τον τρόπο υπολογισμού της φορολογητέας ύλης για επιβολή ΦΠΑ που αναλογεί στα πλοία αναψυχής, και η οποία αποσκοπεί  αφενός στον εξορθολογισμό της φορολογικής επιβάρυνσης αφετέρου στην ενθάρρυνση της επιστροφής στα ελληνικά τουριστικά λιμάνια και στην ελληνική σημαία πλοίων που αποχώρησαν, λόγω υψηλής φορολογικής επιβάρυνσης.

Προς την σωστή κατεύθυνση της εξοικονόμησης δαπανών είναι και η συγχώνευση του Οίκου Ναύτου και του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και η σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οίκος Ναύτου – Ναυτική Εργασία» με γνώμονα τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό των αρμοδιοτήτων των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων και στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους ναυτικούς και τις οικογένειές τους.

Όσο αφορά τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, υπάρχουν πολύ σημαντικές καινοτομίες, όπως, για παράδειγμα, η καταβολή και η καθιέρωση ημερήσιας αποζημιώσεις στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στα περιπολικά, ναυαγοσωστικά και αντιρρυπαντικά σκάφη. Είναι ένα πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών φορέων το οποίο υλοποιείται με τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Επίσης, θεσμοθετείται και η καταβολή οδοιπορικών εξόδων για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ διευρύνονται, τέλος, οι κατηγορίες των πασχόντων ναυτικών και μελών των οικογενειών τους που δικαιούνται επιδομάτων αναπηρίας. Τέλος, περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που αφορούν το προσωπικό της πλοηγικής υπηρεσίας.

Τέλος σημαντικές είναι  οι διατάξεις που αναφέρονται  στα φαρικά τέλη επιβατών που αναμένεται να οδηγήσουν στην προσέλκυση μεγαλύτερου  αριθμού  επιβατών κρουαζιερόπλοιων και θα συμβάλουν στην ενίσχυση δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα με το home porting όπως  η ενδιαίτηση, η εστίαση, η πρακτόρευση, οι χερσαίες και αεροπορικές μεταφορές καθώς και οι τραπεζικές και λιμενικές υπηρεσίες.

Επίσης, θεσπίζεται πρόγραμμα έκτακτων δρομολογίων για τη διασφάλιση ελάχιστης ακτοπλοϊκής σύνδεσης στην περίπτωση σοβαρής διαταραχής συγκοινωνίας η οποία απειλεί το δημόσιο συμφέρον.

Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σε καμία περίπτωση δεν είμαστε αντίθετοι με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας, όμως σε πολλές περιπτώσεις, όπως, για παράδειγμα, για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρό πρόβλημα μεταφοράς αγροτικών προϊόντων, όταν την ίδια ώρα χάνονται αγορές του εξωτερικού, δίδεται η δυνατότητα, με τη θέσπιση της συγκεκριμένης ρύθμισης, να καλύπτονται για λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Εν κατακλείδι, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι το νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε σήμερα αναμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των πλοίων αναψυχής, δημιουργεί προϋποθέσεις προσέλκυσης πλοίων στη χώρα μας, είτε πρόκειται για ελληνικά, είτε με κοινοτική σημαία, είτε υπό προϋποθέσεις για πλοία τρίτης σημαίας, έτσι ώστε η χώρα μας, πραγματικά, να καταστεί το κέντρο του παγκόσμιου yachting. Δεν νοείται μια χώρα, με τα μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, να μην μπορεί να δημιουργήσει ένα απλό, κατανοητό θεσμικό πλαίσιο. Κύριε Υπουργέ, μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, προτείνω να υπάρχει μια διαφημιστική καμπάνια σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε να αποκομίσουμε τα οφέλη από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Με την ευκαιρία πραγματικά, θέλω να σας συγχαρώ για την νομοθετική σας πρωτοβουλία διότι, βάζει ένα τέλος στις παλινωδίες των τελευταίων ετών. Πολύ προσπάθησαν να το φέρουν, πάντα λίγες ημέρες πριν δεν έφτανε ποτέ στην Βουλή. Υπάρχουν σημαντικές ρυθμίσεις, απλοποιείται το συγκεκριμένο πλαίσιο και πιστεύω ότι και με την γρήγορη έκδοση των ΠΔ ή των ΚΥΑ, έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, μπορούμε πραγματικά να δημιουργήσουμε και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας αλλά και, τεράστια έσοδα για την εθνική μας οικονομία. Ευχαριστώ πολύ».

Μέσα από τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αναλυτικά εκτέθηκαν σε προηγούμενες παραγράφους, αναμένεται ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και της επιχειρηματικότητας,  αύξηση της απασχόλησης και μείωση της γραφειοκρατίας στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού και τους συναφείς τομείς. Άμεσα ή έμμεσα αναμένεται να ενισχυθούν οι υπάρχουσες οικονομικές δραστηριότητες αλλά και να δημιουργηθούν νέες, μέσα από ένα ευρύ φάσμα προσφοράς υπηρεσιών και προμήθειας αγαθών, με ανάλογα θετικά αποτελέσματα στους πολίτες των παραθαλάσσιων και νησιωτικών περιοχών και εν γένει στην απασχόληση του εργατικού δυναμικού και την ενίσχυση των εσόδων.